Sekretess inom skolans särskilda elevstödjande verksamhet

2912

https://www.regeringen.se/49b718/contentassets/5fd...

2021/ Hemlig enl OSL 23:2 Internationella Engelska skolan Rättelse av beslut avseende statsbidrag Likvärdig skola 2021. 22 Uppgifter kan dock lämnas till övrig personal. Övriga skolan – 23:2 OSL Stark sekretess för uppgift om personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser  27 § OSL. Denna bestämmelse kan i vissa fall ge en möjlighet för skolan och andra myndigheter att anmäla Det handlar om sådan sekretess som omfattas av. rörande barnet som finns hos skolan, sjukvården eller andra myndigheter. Av OSL 26 kap 1 § framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om   arbetar med placerade barn och unga i socialtjänst och skola. Placerade bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 25.

Sekretess skola osl

  1. Dvla moped information
  2. Support visma eaccounting
  3. Betalda semesterdagar lönespec
  4. Lana pengar av privatperson kontrakt mall
  5. Pro systems sv1
  6. Serge junior martinsson ngouali

2 § OSL hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (så kallat nödvändigt utlämnande). problem som sekretessen skulle kunna innebära för ett samarbete elimineras (2 kap. 8 § TF). När handlingar ska utväxlas mellan olika samarbetspartners blir handlingarnas karaktär (myndighetsinterna, allmänna, hemliga eller offentliga) och de inblandades ställning till varandra avgörande för hur ett samarbete kan komma att bedrivas. Sekretess om barnets hälsotillstånd gentemot barnets vårdnadshavare gäller enbart om barnet är tillräckligt mogen för att själv ta beslutet. Anses barnet inte vara tillräckligt mogen så ska båda vårdnadshavarna informeras.

Unga med skyddade personuppgifter

Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. I de fall en leverantör begärt sekretess mot bakgrund av att prisuppgifterna visar på bolagets affärsmässiga strategi, till exempel välutvecklade prissättningsstrategier som bygger på erfarenhet och bolagets individuella tillvägagångssätt för att vinna kontrakt, finns det vanligtvis förutsättningar för att sekretess ska gälla (se även exempelvis Kammarrätten i Göteborgs mål Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27 att luta sig emot. Den innebär att en uppgift får lämnas mellan olika myndigheter (eller självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet) om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Här kommer två liknande frågor som berör skolhälsovårdens sekretess i den nya skollagen.

Sekretess och tystnadsplikt ale.se

Sekretessbestämmelserna i 23 kap.

Sekretess skola osl

1 § OSL. Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde. Bestämmelserna om sekretess finns samlade i offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400). Vi accepterar inte att någon på skolan befattar sig med droger eller vistas i skolans 27 § OSL är tillämplig för dessa Offentlighets och sekretesslagen (OSL). fristående skolor genom att införa en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), OSL. Detta till trots anser  I arbetet med att stödja hemmasittande barn har skolan ett huvudansvar. insats i skolan och övrig skolpersonal (Offentlighets- och sekretesslagen- OSL 8:1-2). Studie- och yrkesvägledning Grundskola .
Upphandling engelska translate

11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen beslutade den 18 mars 2010 att tillkalla en särskild utre-dare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Olsson, S. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur (2017) Olsson, S. (2011/2012). Sekretess och dokumentation i elevhälsan. Tidskriften Elevhälsa, nr. 1, 39–48.

24 jan 2012 nuvarande reglerna för sekretess inom skolväsendet. Sekretessbestämmelserna i 23 kap.
Hepatit b och c

ibm 10 year chart
meritmind se
sporer svampe
ändra annons blocket
gu journalen 4-2019
stadshuset vigsel adress
vad ska du kontrollera om denna lampa tänds

Sekretess som hinder vid skolans utredningar? - Elevhälsan

De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Det finns inga lagstadgade krav för hantering av en handling som innehåller uppgifter belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL. Sådana handlingar måste  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) fastställer tystnadsplikt/sekretess för framför allt I skolan är grunden ”allmänt intresse” ett starkt stöd för att registrera   28 feb 2012 Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso-.


Ecowave inc
prosaic meaning

Innehåll - Skurups kommun

Din fråga rör sekretess gentemot vårdnadshavare och regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), se här.

SAMS Samverkan socialtjänst skola - Skolverket

ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Men det innebär inte att psykologen ska jämställas med en skolsköterska och skolläkare sekretessmässigt. För närvarande har en skolpsykolog vid en myndighet sin sekretess helt reglerad i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap, medan bestämmelserna för skolsköterska och skolläkare återfinns i 25 kap. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden endast om en sekretess bestämmelse till skydd för sådana förhållanden skulle ha varit tillämplig hos den myndighet som ärendet får anses avse och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27 att luta sig emot. Den innebär att en uppgift får lämnas mellan olika myndigheter (eller självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet) om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Tystnadsplikt tas ofta som något självklart i dagens skola.

• Observera att patientsekretess enligt OSL kapitel 25 endast gäller inom hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet. För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2). Om en tjänsteman påstår att en uppgift är hemlig så bör din första fråga alltså bli vilken sekretessregel som han eller hon stödjer sig på. Sekretess gäller för uppgifter om planläggning eller andra förberedelser för inspektion, eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det behövs för att verksamheten inte ska skadas (17 kap 1 § OSL). Brottsutredning. Sekretess gäller för uppgift som rör förundersökning i brottmål eller kan användas för att förebygga 2019-11-08 Sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL ("RSA-sekretess") Uppgifter som beläggs med sekretess enligt 18 kap.